Milagi Karrara


.
Qafar ayunti Qasabadih rakaakayal edde yan gibdaabini rimiida xeerih koamol ayo xagar kee agat doolatih daban inkih ni ummattah samad baysa edde lowan taama kee abtoota akke waytek ummattah tuxiq le abtot cawalta doolat uxih nee maguffinnam tambulle.

Koamol ayyo widdir teneemik tu nescessek:
Agat tumiqit weeranay, fanxam baaxo akkal ummatta hinna inta etroh gubal agat xaalo baaxok baadise kee qide yakkenimiy, ni Ayuntih fanat kookaxay hadalak ken saduh tu elle asgaye wan ekraaro abaanam kee kalah tan bicittek ten.

Takkay ikkah Qafar ummatta faxee widdir koamol ayyoh rammite weenim kee baad elle sumaaqita foocat sooliya abak agat kee ummattak aben kalali warsa faxa caagid hinna.
Tohuk gexxamah qadmari ni agat kuraabiyaanah Ayuntak inkiino bayisak cuggi cugga abaanam kee ni agat kitfin awqa abaanamat yemeeten, Ni tu taxagoy, takkay ikkah baaxo kureenim tanay immay ayunta ittak baxisaanam maduudinnon innam dudna.

Tohih wadir xer widdirih gicloy ni ummatta xoq kee qabala akah mekelteh taagah geytimta eritreah amubaxxaqah wider tanim Qasabadih qafarah tatre widdirih koamol ayyok gacta koamol ayyoh gabat radak maacisse, mango widdir tama caagidik tu siinih qaddoysak nemeetemih taagah adda fakootut akak cule kal tannal nascassem dudna.
Koamol ayyo widdir teneemiy tahak dagal nescesse inkih elle ten innal anuk edde wosah –gubti nagray, -elle waaran dariifa gersi mara nagrisaanamih tadiiray, elle dudda haan gurral ummatta baaxok yaysareenim kee illi cabol inkih tan ummattah amol qululusiya madqa heenih yaniinim agatay dariifa kee baad caddol qaddowak temeete biili abtootay shaqbiyah cokomat abbinossa.
Qasabadih Qafaral heenih yanin qululusiya tadiira wagitnek, aakamih inkih agatih addal magaalak gersi magaala ittal tabak tumiqit ittat tabisaanamih abtootay koamol ayyoh ayro kalat akke wayte shaqbiyah dolatiinih daban kalaatak macisse, tohih taagah ummatta ittat luk sugte fanti aaxaw kee tumiqit itta tabisaanam cerrisak yemeeten, inki rakaakiyih addal take taamak magaalooli kee mandaritte ittak argiquk umman 50km il Qande gaso abak tokkel iro dowaalak baahan marah gobti koroh aroocay qasabadih qafarak too dariifal yan marah casbi boodadi dagak qasabadih qafarih rakaakay ittak baxisaanamat yemeete, dariifa dowal allih take tellemo kee tumiqit ittat tabisaanamih taamomi kalatak maacisse, badak yayaqen gadda iroh ken bee kaleenih addal keenik xaamitak ten baddi gaddih wazarat keenik xaame cinteeh qaduk baddi taamak soola yaanamih maaqata beeten, tellemo kee gadda liino hinnay buqre kee tu xagoot cagla badal rakitta qasabadih qafarih ummattak isinni xayloh afxagoh baddak kulumta eleelite kaleenim shaqbiyah doolat illi caboh edde yemeeten biili maaqatta.

Taham itta fan gacisnek 30 sanat birta le giclo akah gexisen agatay Qafar ayunti gersi ummattak fulah burasinni fida akah mekelet tooboke doolat tatri widdirih komal ayyok gacak gexem akak xaaqitan umaanek maacisse, Tohuk Qansuriyatay, abuk raqti kee samad baysak baadal cakkum akak iyan abtootat ugutak geytiman.

Tama cokomat faxee caddol gabbataanamah dude waan abtoy gabbataana loonuh tohum Qasabadih qafar le baaxok yaysareenimi, tohum keenik duma mango koamol ayyoy aydaadi kee qandey baritto kee dadalay, geysis kee ayrisiyah siinik muxxi le mari yeffere caagidi immay shaqbiyah gurufa lek magabbatina inta qangara fayuh keenik axce.
Nee katta taah taseleeleqe toboko kee maqanxiixik Milagi karrara iyya barnamijik acarrih exxa tama gidel gaba nek kalteeh awakay gersi barnamigil sin tabise liyo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *